جستجو
Menu

مناقصه نقلیه

844بازدید
فروردین 08, 1398

( آگهی مناقصه نقلیه )

اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در نظر دارد امور نقلیه خود را در سطح استان از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به شرکتی که دارای مجوز رسمی از اداره کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح باشد واگذار نماید.

اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در نظر دارد امور نقلیه خود را در سطح استان از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به شرکتی که دارای مجوز رسمی از اداره کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح باشد واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد و مدارک مربوط به شرایط شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، بلوار آئینه خانه ، جنب اداره کل تعاون ، بن بست ماه ، پلاک 21 ، اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان ( 4- 03136674481 ) حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 98/1/07 می باشد.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه اداره کل بیمه سلامت : حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 98/1/18 می باشد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/1/21 می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

print